STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH 

 

KS BÓR TOPORZYSKO

FOLWARK TOPORZYSKO

Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Topo

(jako działający wspólnie w jednej lokalizacji - w skrócie KS/Folwark/Topo)STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH    KS BÓR TOPORZYSKO FOLWARK TOPORZYSKO Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Topo (jako działający wspólnie w jednej lokalizacji - w skrócie KS/Folwark/Topo)

 

Preambuła

Mając na uwadze wynikający z ustawy dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, obowiązek wprowadzenia na podmioty prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną,religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, jak również świadczących usługi hotelarskie oraz  turystyczne, a także prowadzących inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci standardów w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich oraz uznając istotną rolę placówki realizującej zadania z zakresu rozwoju i kultywowania sportów jeździeckich  w zapewnieniu poszanowania praw Dzieci, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia KS/Folwark/Topo przyjmuje niniejszy dokument, jako wzór standardów, zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że Dziecku, które przebywa  na terenie działania KS/Folwark/Topo dzieje się krzywda oraz w celu zapobiegania takim zagrożeniom.

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

KS/Folwark/Topo, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, stażyści i wolontariusze są w pełni świadomi, że obowiązki wynikające z przepisów prawa regulujące zasady postępowania i wdrażania wysokich standardów ochrony dzieci dotyczą całego personelu zaangażowanego w realizację zadań wynikających ze statutu organizacji.

KS/Folwark/Topo podjęły uchwały o wdrożeniu Standardów Ochrony Małoletnich. Za wdrożenie i nadzór odpowiadają Zarządy KS/Folwark/Topo.

 

Zarządy KS/Folwark/Topo powołały koordynatora ochrony małoletnich (KOM), którego rolą jest bieżące monitorowanie realizacji Polityki Ochrony Małoletnich. 

 

Organizacja zapewnia bezpieczną rekrutację personelu. Pracownicy i wolontariusze (trenerzy, instruktorzy, pracownicy techniczni i obsługi) deklarują w postaci oświadczeń, że nie byli karani w związku z stosowaną przemocą i nie byli sprawcami przestępstw na tle seksualnym. Koordynator ochrony małoletnich weryfikuje informacje w systemach KRK (Krajowy Rejestr Karny) i RSTPS (rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym).

 

Każdy pracownik/współpracownik/wolontariusz, w przypadku podejrzenia zachowań prowadzących do wyrządzenia krzywdy dziecku ma obowiązek podjąć działania obejmujące w pierwszej kolejności zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, następnie informuje Koordynatora o podejrzeniu wystąpienia w/w zachowań. Koordynator podejmuje interwencję i informuje rodziców/prawnych opiekunów - wyjaśnia sytuację i, w przypadku potwierdzenia zdarzenia, informuje w przyjęty prawnie sposób odpowiednie instytucje/służby powołane do ochrony (policja, sąd rodzinny). Wszystkie czynności prowadzone są w sposób zapewniający dziecku maksimum komfortu i opieki.

 

Koordynator prowadzi rejestr interwencji.

We wszystkich czynnościach podejmowanych przez personel naczelną zasadą jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Realizując te cele, personel działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych organizacji oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują̨ wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad potwierdza się, podpisując oświadczenie. Personel jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działamy w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji zachowań.  Przyjmujemy następujące zasady komunikacji z dziećmi:

 

1. W komunikacji z dziećmi zachowujemy cierpliwość i szacunek.

2. Słuchamy uważnie dzieci i udzielamy im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.

3. Nie zawstydzamy, nie upokarzamy, nie lekceważymy i nie obrażamy dziecka.

4. Nie krzyczymy na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z zagrożenia bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.

5. Nie  ujawniamy informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.

6. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, informujemy je o tym i staramy się brać pod uwagę jego oczekiwania.

7. Szanujemy prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśniamy mu to najszybciej, jak to możliwe.

8. Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, zostawiamy uchylone drzwi do pomieszczenia i dbamy, aby być w zasięgu wzroku innych a jeżeli to możliwe prosimy drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy.

9. W obecności dzieci zachowujemy się w sposób stosowny -  obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

10. Zapewniamy dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć każdemu lub wskazanej osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy. 

 

KS/Folwark/Topo, w ramach wszelkich aktywności realizowanych w zgodzie ze statutem organizacji, umożliwia dostęp do sieci internetowej. Sieć jest nadzorowana i zabezpieczona odpowiednim oprogramowaniem wykrywającym niepożądany ruch sieciowy. 

 

Każdy użytkownik sieci powinien znać i stosować się do ogólnych zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, w szczególności wg przyjętych zasad:

1. Nie podawaj swoich prywatnych danych osobom poznanym w sieci.

2. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet.

3. Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła.

4. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim.

5. Nie wierz wszystkiemu co czytasz w sieci.

6. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą.

7. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.

8. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

9. Nie dokuczaj innym.

10. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci.

11. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.

12. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem.

 

Przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16 lat wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (art. 8 RODO). Na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podstawą przetwarzania wizerunku są przesłanki wskazane w art. 6 RODO - Zgodność przetwarzania z prawem: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Podstawą przetwarzania wizerunku dziecka jest więc wyrażona wprost zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, określająca precyzyjnie datę i miejsce jej udzielenia, zakres danych, cel i czas obowiązywania zgody, zawierająca podpis osoby udzielającej zgodę. Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika obozu/zawodów/imprez organizowanych przez KS Bór nie może być dorozumiana — najlepiej sformułować ją w formie pisemnej. Administrator ma obowiązek poinformować rodziców, że taką zgodę mogą w dowolnym momencie wycofać (art. 7 ust. 3 RODO). Osoba, której dane dotyczą (w tym przypadku rodzic lub opiekun) musi być o tym poinformowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być zaś równie łatwe, jak jej wyrażenie.

 

Obowiązkiem administratora danych jest zadbanie o zgodność jego działań z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO oraz znajomość warunków wyrażenia zgody określonych w art. 7 RODO. Administrator (KS Bór) ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”). Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (art. 81 ust. 1).

 

ZAŁĄCZNIK 1

Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga jednak zezwolenia, jeśli jest on elementem przedstawionej całości, np. imprezy publicznej, krajobrazu, zgromadzenia. Jeśli więc na zdjęciu są dzieci, które stanowią jedynie szczegół całości to KS/Folwark/Topo  nie potrzebuje zgody na rozpowszechnianie takiego zdjęcia. Ale jeśli klub opatrzy zdjęcie imionami i nazwiskami uczniów, sytuacja zmienia się diametralnie i wtedy publikacja takiej fotografii będzie wymagała zgód rodziców.  Zezwolenia nie wymaga także rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. 

 

Przykład: jeśli osobą powszechnie znaną jest na przykład małoletnia aktorka, administrator nie będzie potrzebował zgody jej rodziców na publikację zdjęć z premiery filmowej, ale już publikacja zdjęć dotyczących sfery prywatnej będzie wymagała zezwolenia (ponieważ nie ma związku z pełnioną przez małoletnią aktorkę funkcją publiczną). 

 

Personel KS/Folwark/Topo tj pracownicy/współpracownicy/stażyści/wolontariusze posiadają kompetencje niezbędne do sprawowania opieki nad małoletnimi. Koordynator (KOM) na bieżąco prowadzi nadzór nad wykonywaniem postanowień Polityki SOM, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji z osobami małoletnimi i dokumentuje przebieg szkoleń w Zeszycie Szkoleń SOM.

 

ZAŁĄCZNIK 2

Zarządy KS/Folwark/Topo dokonują przeglądu standardów i polityki nie rzadziej niż raz na dwa lata. W tej sprawie zarządy podejmują decyzje w drodze uchwały na posiedzeniu  poświęconemu SOM - podmiotem wiodącym w podejmowaniu uchwał jest Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Topo i w imieniu pozostałych podmiotów podejmuje stosowne uchwały na mocy porozumienia o działaniu wspólnym w zakresie SOM. 

 

Polityka i Standardy Ochrony Małoletnich (Dzieci, Niepełnoletnich stosowane zamiennie - w skrócie SOM) wraz z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Zarządy KS/Folwark/Topo Standardami Ochrony Małoletnich dostępne są na stronie internetowej www.toporzysko.pl w 2 wersjach - pełnej i skróconej. 

 

Polityka w zakresie ochrony małoletnich opiera się na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu i uczestnictwie w zajęciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych i prowadzonych przez pracowników/stażystów/wolontariuszy i wszystkich innych współpracowników zaangażowanych w zajęcia. Polityka i przyjęte standardy dostarczają precyzyjnej informacji na temat sposobu rekrutacji i weryfikacji pracowników pod kątem ich karalności i/lub podejrzenia o nadużycia na tle seksualnym i przemocowym wobec dzieci.

 

Określony jest sposób informowania Koordynatora SOM w zakresie podejrzenia zachowania o znamionach przemocy, w tym seksualnej, wobec dzieci. Wyznaczona jest jasna ścieżka postępowania w przypadku potwierdzenia popełnienia czynów zabronionych, o których mowa w przywołanych ustawach.  Wszyscy pracownicy są na bieżąco informowani o sytuacji prawnej dotyczącej przemocy wobec dzieci, odbywają szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i potwierdzają pisemnie odbycie szkolenia 1 raz na kwartał. 

 

Polityka jest opublikowana na stronie internetowej www.toporzysko.pl oraz w  siedzibie organizacji i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne w sposób przystępny i zrozumiały​ Polityka uwzględnia sytuację dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Pracownicy/stażyści/wolontariusze organizują zajęcia z uwzględnieniem dzieci, o których mowa wyżej poprzez:

- poznanie potrzeb dziecka

- integrowanie w ramach grupy rówieśniczej

- dostosowanie zajęć do możliwości dziecka

- zapewnienie dziecku komfortu podczas zajęć i ochrony przed zagrożeniami przemocowymi.