Naszą misją są:

- upowszechnianie tradycji narodowych, a zwłaszcza kawalerii polskiej, kultury fizycznej i
sportu, krzewienie obronności, zasad i idei patriotycznych na terenie całego kraju;
- popularyzacja i rozwój sportu, w tym zwłaszcza dyscyplin jeździeckich;
- popularyzacja i rozwój turystyki i rekreacji jeździeckiej, rowerowej i pieszej;
- integracja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze
środowisk niewydolnych, marginalizowanych i zagrożonych;
- popularyzacja hipoterapii jako metody rehabilitacji i pozytywnego oddziaływania na rozwój
społeczny i emocjonalny dzieci, młodzieży i dorosłych;
- czuwanie nad zachowaniem należytych stosunków sportowych oraz odpowiedniego poziomu
moralnego i wychowawczego wśród swoich członków i pracowników;
- podnoszenie kwalifikacji sportowych i zawodowych swoich członków i pracowników, jak
również osób z zewnątrz, w tym zwłaszcza w zakresie jeździectwa i hipoterapii;
- edukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza
kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o tradycji
kulturowej regionu Podbabiogórza;
-  rozwój i wspieranie współpracy społeczności lokalnych regionu Podbabiogórza.